ติดต่อเรา : sale@vipholidaytravel.co.th   FAQs   คู่มือเดินทาง   ภาษาอังกฤษ   ภาษาไทย  
ฮอทไลน์ : 08 4334 0777, 08 4334 0666 สำนักงาน : 0 2986 5500 
รายละเอียดประกันการเดินทาง
 บริษัท อลิอันซ์ โกลบอล แอสซิสแทนซ์ จำกัด
TRIPPLE
PLAN
LEISURE
PLAN
BUSINESS
PLAN
TRAVELLER
PLAN
SCHENGEN
VISA PLAN
SCHENGEN PLUS
VISA PLAN
ความคุ้มครองผลประโยชน์สูงสุด - บาท
1.   การสูญเสียชีวิต/อวัยวะจากอุบัติเหตุ
ผู้เอาประกันมีอายุมากกว่า16 ปี หรือน้อยกว่า 75 ปี ไม่เกิน 3,000,000 ไม่เกิน 4,000,000 ไม่เกิน 5,000,000 ไม่เกิน 6,000,000 ไม่เกิน 2,000,000 ไม่เกิน 2,000,000
ผู้เอาประกันมีอายุน้อยกว่า16 ปี หรือมากกว่า 75 ปี ไม่เกิน 1,500,000 ไม่เกิน 2,000,000 ไม่เกิน 2,500,000 ไม่เกิน 3,000,000 ไม่เกิน 1,000,000 ไม่เกิน 1,000,000
บุตรแต่ละคนที่ร่วมเดินทาง (อายุไม่เกิน 21 ปี)
2.   การชดเชยค่ารักษาพยาบาลในต่างประเทศ ไม่เกิน 2,000,000 ไม่เกิน 2,500,000 ไม่เกิน 2,500,000 ไม่เกิน 2,500,000 ไม่เกิน 1,500,000 ไม่เกิน 2,000,000
3.   ความรับผิดชอบส่วนกฎหมายส่วนบุคคล ไม่คุ้มครอง ไม่เกิน 2,500,000 ไม่เกิน 3,500,000 ไม่เกิน 3,500,000 ไม่เกิน 1,000,000 ไม่เกิน 1,000,000
4.1.   สัมภาระในการเดินทางสูญหาย ไม่คุ้มครอง ไม่เกิน 50,000 ไม่เกิน 50,000 ไม่เกิน 50,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
4.2.   สัมภาระในการเดินทางถูกขโมยสิ่งของมีค่า ไม่คุ้มครอง ไม่เกิน 25,000 ไม่เกิน 25,000 ไม่เกิน 25,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
5.   ค่าธรรมเนียมในการยกเลิกการเดินทาง ไม่คุ้มครอง ค่าใช้จ่ายตามจริง ค่าใช้จ่ายตามจริง ค่าใช้จ่ายตามจริง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
6.   เงินพกติดตัว / เอกสารส่วนตัวสูญหาย ไม่คุ้มครอง ไม่เกิน 5,000 ไม่เกิน 5,000 ไม่เกิน 5,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
7.   การพลาดการต่อเที่ยวบิน ไม่คุ้มครอง ไม่เกิน 50,000 ไม่เกิน 50,000 ไม่เกิน 50,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
การให้บริการความช่วยเหลือผลประโยชน์สูงสุด - บาท
1.   ความช่วยเหลือด้านการท่องเที่ยวทั่วโลก 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง 24 ชั่วโมง
2.   ความช่วยเหลือทางการแพทย์/การส่งตัวกลับประเทศ ไม่จำกัดวงเงิน ไม่จำกัดวงเงิน ไม่จำกัดวงเงิน ไม่จำกัดวงเงิน 2,000,000 2,000,000
3.   การล่าช้าของสัมภาระในการเดินทาง ไม่คุ้มครอง ไม่เกิน 20,000 ไม่เกิน 20,000 ไม่เกิน 30,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
4.   เที่ยวบินล่าช้า ไม่คุ้มครอง ไม่เกิน 50,000 ไม่เกิน 50,000 ไม่เกิน 50,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
สำหรับความล่าช้าแต่ละ 12 ชั่วโมง ไม่คุ้มครอง 5,000 5,000 10,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
5.   การพลาดการต่อเที่ยวบิน ไม่คุ้มครอง ค่าที่พักค้างคืน ค่าที่พักค้างคืน ค่าที่พักค้างคืน ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
ในกรณีที่เที่ยวบินล่าช้ามากกว่า 12 ชั่วโมง ไม่คุ้มครอง ไม่เกิน 10,000 ไม่เกิน 10,000 ไม่เกิน 10,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
6.   การให้เงินสดสำรองล่วงหน้าในกรณีฉุกเฉิน ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่เกิน 50,000 ไม่เกิน 15,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
การจำกัดอายุผู้สมัคร ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด ไม่จำกัด
ข้อตกลงอื่น ๆ ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
( สั่งซื้อประกันโดยคลิกเลือกราคาที่ตารางเบี้ยประกันค่ะ )
  ระยะเวลาประกันการเดินทาง ตารางเบี้ยประกัน (บาท)
  แบบ
รายเดี่ยว
แบบ
ครอบครัว
แบบ
รายเดี่ยว
แบบ
ครอบครัว
แบบ
รายเดี่ยว
แบบ
รายเดี่ยว
แบบ
รายเดี่ยว
แบบ
รายเดี่ยว
  1-4 days 300  600  815  1,630  915    290  295 
  5-7 days 370  740  925  1,850  1,025    355  410 
  8-10 days 430  860  1,240  2,480  1,440    420  505 
  11-14 days 695  1,390  1,380  2,760  1,655    655  695 
  15-22 days 1,305  2,610  2,170  4,340  2,470    1,235  1,405 
  23-31 days 1,445  2,890  2,480  4,960  2,940    1,330  1,615 
  32-45 days 2,185  4,370  3,655  7,310  3,705    1,915  2,135 
  46-62 days 2,405  4,810  3,805  7,610  4,320    2,075  2,300 
  63-75 days 2,725  5,450  4,650  9,300  4,935    2,445  2,625 
  76-90 days 3,150  6,300  5,335  10,670  5,530    2,605  2,845 
  91-120 days 4,670  9,340  6,210  12,420  6,910    3,925  4,465 
  121-150 days 7,210  14,420  8,465  16,930  8,765    5,955  6,705 
  151-180 days             7,795  8,695 
  90 days in 1 year                
    หมายเหตุ ความคุ้มครองสำหรับสมาชิกในครอบครัวมากถึง 4 คน โดยอย่างน้อย 1 ท่านต้องเป็นผู้ใหญ่  
เกี่ยวกับเรา ข้อตกลงและเงื่อนไขการใช้ นโยบายสิทธิส่วนบุคคล
บริษัท วีไอพี ฮอลิเดย์ ทราเวล จำกัด 12/28 ชั้น1 อาคารอมรสุข 1,หมู่ 2 ซ.คลองหลวง15 ถ.พหลโยธิน คลองหนึ่ง, คลองหลวง, ปทุมธานี 12120 ประเทศไทย
สายด่วน: 08 4334 0777, 08 4334 0666 สำนักงาน: 0 2986 5500 ( ใบอนุญาตสมาคมขนส่งทางอากาศระหว่างประเทศ IATA NUMBER : 353 08092 )
เวลาทำการ ( 09:00 - 17:00 นาฬิกา ) วันจันทร์ - วันศุกร์ ( หยุดวันเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดประจำปี )
www.vipholidaytravel.co.th อีเมล์ : sale@vipholidaytravel.co.th